top of page

Trong buổi tư vấn ban đầu của quý vị, Luật Sư Phan sẽ dành thời gian để hiểu tình huống của quý vị, thiết lập các yêu cầu pháp lý của và xác định chiến lược tốt nhất để giải quyết vụ kiện của quý vị. Chúng tôi sẽ cung cấp những hướng dẫn và giải thích phù hợp với tình huống của quý vị. Chúng tôi muốn quý vị rời khỏi buổi tư vấn với một chiến lược và kế hoạch hành động có ý nghĩa.

Do dịch bện COVID-19, vui lòng gọi văn phòng của chúng tôi theo số 678-306-6381 để lấy hẹn cho quý vị đến văn phòng gặp luật sư để tư vấn.

  • All amounts paid are nonrefundable and final.

    1 giờ

    200 US dollars
  • Xin lưu ý rằng tất cả các khoản thanh toán đều không hoàn lại được.

    1 giờ

    200 US dollars
bottom of page